Setkání Vize Nevize – zápis diskuse

Další kolo diskuse o budoucnosti Vize tance jako profesní organizace se uskutečnilo 26. února 2019 ve Studiu Alta. „Další“ uvádíme proto, že se jedno setkání uskutečnilo už v březnu minulého roku a sešli se na něm někteří členové správní rady Vize tance, zástupci Asociace nezávislých divadel a zástupci oboru, kteří nespadají pod žádnou z organizací. Téma je stále stejné – jak zabezpečit další fungování Vize tance a zda je vůbec oborové zastřešení nezávislého tance nutné. Obě diskuse na zásadní otázku – zda má Vize tance dál fungovat – odpověděly „ano“. Žádná však zatím nedokázala odpovědět na to – „jak“. Komprimovaný zápis pořízený moderátorem poslední debaty Jakubem Demlem  přikládáme.

Účastníci: Lucia Kašiarová (Studio Alta), Marie Gourdain  (tYHle), Lucie Kocourková  (Opera Plus), Marie Kinsky (Sesta, KoreSponDance, Vize tance), Roman Vašek (IDU), Nataša Novotná (Kyliánův nadační fond v Praze, Vize tance),  Josef Bartoš (Taneční aktuality), Lucie Hayashi  (HAMU, Taneční aktuality), Lucie Fabišíková (Sesta, Studio Alta), Markéta Perroud (Tanec Praha), Zuzana Hájková (Tanec Praha), Jana Návratová (Vize tance), Veronika Knytlová (nezávislá tanečnice, choreografka), Honza Malík (Pulsar, Vize tance)… a další

 

Cíl setkání:

1) Seznámit účastníky s aktuální situací Vize Tance (hibernace, riziko ukončení činnosti)

2) Odpovědět si na otázky:

  • Potřebuje Tanec vlastní profesní organizaci?
  • Jaké má mít parametry fungování?
  • Může (měla by) to být Vize Tance a proč?

3) Stanovit případně další kroky vedoucí k řešení.

 

Hlavní závěry ze setkání:

  • Potřebuje Tanec vlastní profesní organizaci?

Ano, na setkání došlo ke shodě na tom, že tanec vlastní profesní organizaci potřebuje, současně byla vydefinována NEZASTUPITELNÁ ROLE ORGANIZACE: 1) propojování a agregaci zájmů a potřeb co nejširší škály aktérů a profesí v oboru, 2) měla by být mluvčím a „advokátem“ oboru směrem k oficiálním strukturám státu, municipalit i v rámci mezinárodního kontextu, a 3) propagátorem Tance a jeho významu pro společnost směrem k široké veřejnosti.

Současně byly nastíněny poměrně alarmující NEGATIVNÍ DOPADY na oblast tance v případě, kdy Vize Tance přestane fungovat a nenahradí ji žádný jiný subjekt. Naplnění negativní prognózy je přímo úměrné době, kdy sektor tance nebude mít funkční profesní organizaci, která naváže na doposud vykonanou práci.

  • Jaké má mít parametry fungování

Klíčovým tématem proto v dalších úvahách musí být VAZBA PROFESNÍ ORGANIZACE NA SEKTOR, KTERÝ REPREZENTUJE a její schopnost artikulovat a reprezentovat potřeby co nejširší škály aktérů.  Byly pojmenovány 2 základní cesty řešení situace: 1) využití Vize Tance a její restart nebo 2) řešení agendy profesní organizace pro tanec v rámci jiné (existující) organizace. Současně byly pojmenovány rezervy Vize Tance ve vztahu k sektoru, který reprezentuje, které by měly být reflektovány v jakékoliv variantě řešení.

Řešení situace (hibernace Vize Tance, případně ukončení činnosti VT) vyžaduje předání iniciativy a aktivizaci širšího okruhu aktérů z oblasti tance (je třeba obnovit členskou základnu)znovu definovat vztahy a mechanismy komunikace se sektorem, kterému má profesní organizace v podstatě dělat servis a je třeba v dohledné době vytvořit funkčního aparát, který umožní vyvíjet reálnou činnost.

  • Může (měla by) to být Vize Tance a proč?

Na setkání panovala shoda na tom, že je vhodné a výhodné dále stavět na základech exitující organizace a nezačínat od nuly. Průběh diskuse lze interpretovat tak, že situace vyžaduje iniciativu ze strany mimo původní jádro: zakladatelé VT jsou si vědomi určité rozpojenosti od zbytku sektoru tance a určité uzavřenosti Vize Tance, současně však nemají již kapacitu v řešení výše uvedeného výrazně aktivně konat. Nabízejí předání „žezla“ novým členům, včetně možnosti (nezbytnosti) přenastavit pravidla fungování a systému vazeb se sektorem. Budoucnost Vize Tance (nebo profesní organizace pro tanec obecně) je z tohoto pohledu paradoxně spíše v rukách těch, kteří nejsou formální součástí Vize tance. Tato „nová krev“ stojí před volbou překonat emocionální bariéru „není to naše, nerozumíme tomu a úplně tomu nevěříme“ a aktivně vstoupit a aktualizovat vnitřní DNA Vize Tance a nastavit nové principy fungování. Druhou, zcela praktickou bariérou je neexistence výkonného aparátu organizace, který by umožnoval výraznou akceschopnost (jinými slovy: na jakoukoliv aktivitu nejsou finance a musela by být v nejbližších měsících řešena na dobrovolné bázi).

  • Další kroky k řešení situace

První kroky by proto měly vést k ustanovení „dočasného krizového managementu Vize Tance“ (který by se měl skládat jak z původních členů/zakladatelů tak i z reprezentantů „nové krve“), který překlene nejkritičtější období následujících několika měsíců a bude koordinovat další návaznou diskusi a setkávání, která vtáhnou do problematiky širší okruh aktérů a 1) ověří platnost závěrů této diskuse i prověří, 2) zda existuje nezbytné množství aktérů, kteří se dokážou semknout a aktivizovat se k reálné akci.